Khi con bò bắt đầu vuốt móng

Hoa nở dưới đáy đồi

Ngũ Thánh Của Phân Tích Kỹ Thuật